Polityka prywatności i plików cookie

1. Polityka prywatności

I. Co to za dokument?
Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że ​​nie jest źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem).
Informacje zawarte w polityce mają charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania określonych danych osobowych udzielane są każdorazowo w przypadku ich pozyskania w formie klauzuli informacyjnej umieszczonej w widocznym i dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie przechowywania danych oraz o odbiorcach, którym dane będą przekazywane.
Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługi Elektroniczne) należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności pomiędzy Polityką a zgodami wyrażonymi przez daną osobę niezależnie od postanowień Polityki, podstawą działań Administratora lub ustalenia zakres działań Administratora. W przypadku rozbieżności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (najczęściej pod formularzami w Sklepie Internetowym) pierwszeństwo mają informacje podane na podstawie ww. klauzul informacyjnych.

II. Kto jest Administratorem Twoich Danych?
Administratorem gromadzonych danych osobowych:
za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innymi kanałami komunikacji z Klientem; uzyskane na podstawie aktywności Klienta w Internecie; jest podmiotem prowadzonym przez Sonię Esz pod nazwą „5WHY sp. z o.o. z oo” (kontakt pod ww.
Możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod powyższymi danymi kontaktowymi.
Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę, nasi partnerzy (wymienieni poniżej) będą również administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie przy użyciu technologii takich jak pliki cookies.
Slava zbiera Twoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące adresu dostawy) tylko podczas procesu odbioru i dostawy zamówienia.

III. Jak dbamy o Twoje Dane?
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1) (dalej także: „RODO”) oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych tj. przez cały okres przetwarzania .
Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej: „Dane Osobowe”).
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka szczególnych czynników opisujących fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tożsamość osoby.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że ​​zbierane przez Administratora dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane;
dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane;
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

IV. Do jakich celów wykorzystywane są dane dotyczące Ciebie?
Każdy cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz jest wyjaśniany w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Na przykład:
(I) Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu premiowania, przedstawiania lub oferowania dedykowanych Klientowi ofert i promocji dostosowanych do preferencji Klienta w maksymalnym możliwym zakresie (co może mieć istotny wpływ na Klienta) tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę (opcja nie jest dostępna dla osób, które tego nie zrobiły);
(II) w przypadku, gdy Klient zrezygnuje z dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym i dokona jedynie Rezerwacji wybranego Towaru, takie Dane Osobowe Klienta nie będą przekazywane przewoźnikowi dostarczającemu przesyłki na zlecenie Administratora.
Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
1) zawarcie i wykonanie Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (przetwarzamy Twoje dane w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł korzystać z oferowanych przez niego korzyści, m.in. jako składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostęp do historii zakupów, zarządzanie zgodami w serwisie itp. oraz umożliwienie korzystania z innych usług dostępnych w naszym serwisie);
2) zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane są nam potrzebne do realizacji zamówienia i realizacji zawartej umowy, w szczególności do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz dokonano rezerwacji lub wysłano wybrane Towary, a także skontaktowanie się z Tobą);
3) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
4) prezentowania reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących towarów lub usług Administratora lub jego partnerów (aktualna lista partnerów dostępna jest w Sklepie Internetowym) skierowanych do wszystkich odbiorców;
5) ocena i analiza aktywności Klienta oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących towarów lub usług Administratora lub jego partnerów w sposób dostosowany do interesów Klienta (jednak bez istotnego wpływu na decyzje Klienta), a także analizy rynkowe i statystyczne;
6) dochodzenie i obrona roszczeń, w tym roszczeń osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
7) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, np. przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności w przypadku umów odpłatnych;
8) prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielanie odpowiedzi na wiadomości Klientów.
W przypadku Klienta pełnoletniego, za dodatkową zgodą takiego Klienta, Dane Osobowe mogą być również przetwarzane w celu prezentowania, tworzenia, nagradzania i realizacji dedykowanych temu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących towarów lub usług Administratora lub jego partnerów, które są w maksymalnym możliwym stopniu dostosowane do preferencji Klienta (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogą wywołać dla Klienta skutki prawne lub istotnie na Klienta wpłynąć, np. poprzez rabat krótkoterminowy dedykowany tylko dla Klienta na konkretne Towary, które Klient ostatnio oglądał w naszym sklepie (opcja nie jest dostępna dla osób niepełnoletnich lub nie wyraziły na to zgody).

V. Jakie dokładnie dane o Tobie wykorzystujemy?
Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:
Dane Osobowe podawane w formularzu rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym (w szczególności imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [nazwa i numer ulicy, numer lokalu, kod pocztowy , miejscowość, kraj], adres miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], numer rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami także nazwę firmy oraz numer NIP [NIP] oraz inne dane zbierane podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;
Dane Osobowe podane w formularzu kontaktowym lub podane podczas składania reklamacji;
inne dane, w szczególności dane pozyskane na podstawie aktywności Klienta w Internecie lub w aplikacjach mobilnych, w tym dane pozyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

VI. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są tego konsekwencje, jeśli tego nie zrobisz?
Podanie przez Klienta Danych Osobowych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności naszego sklepu np. w celu złożenia Zamówienia i rozliczenia się z nim (zawarcie i wykonanie Umowy o Sprzedaż) lub zarejestrować Konto (zawarcie i wykonanie Umowy o Świadczenie Usług) lub skorzystać z naszych formularzy.
Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia danej umowy określany jest w Sklepie Internetowym (wskazujemy dane, których podanie jest niezbędne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności) za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Niepodanie Danych Osobowych może skutkować niemożnością wykonania ww. czynności.

VI. Na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy informacje o Tobie?
Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim fakt, że jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podanych w formularzu rejestracji Konta, w chwili składania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest konieczność wykonania/obsługi umowy sprzedaży reklamowanego towaru.
W przypadku przetwarzania danych w ww. celach marketingowych podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , przy czym w takim przypadku partnerzy nie uczestniczą w przetwarzaniu danych Klienta). Natomiast w zakresie, w jakim partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do takich informacji, podstawą prawną takiego przetwarzania jest dobrowolna zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawa prawna prezentowania, tworzenia, nagradzania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danemu Klientowi, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w maksymalnym możliwym zakresie dostosowanym do preferencji Klienta, co może istotnie wpłynąć decyzjami konsumenckimi Klienta, jest dobrowolna zgoda wyrażona przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.
W innych celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
1) dobrowolna zgoda – np. przy okazji wyrażenia zgody na inne formy marketingu niż wskazane powyżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) obowiązujących przepisów prawa – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. rozliczania przez Administratora zawartych umów sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ;
3) konieczność realizacji innych celów niż prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi do wiadomości Klientów), analiz rynkowych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

VIII. Czy Twoje dane podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?
Na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych wszystkim Klientom w sposób dostosowany do preferencji danego Klienta, Administrator może uzyskiwać informacje o takich preferencjach, np. poprzez analizę częstotliwości odwiedzania przez Klienta Sklepu Internetowego . Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta i dostosowanie do potrzeb Klienta, jednak bez znaczącego wpływu na decyzje Klienta. Dzięki wykorzystaniu przez Administratora zaawansowanych technologii, powyższe czynności będą często wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu treści będą bardziej aktualne i Klient będzie mógł je wcześniej zobaczyć.
W przypadku Klientów pełnoletnich powyższa analiza zainteresowań lub preferencji służyć będzie również tworzeniu, nagradzaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie największym stopniu spersonalizowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) w sposób zautomatyzowany, co może wywoływać dla Klienta skutki prawne lub istotnie na Klienta wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja nie jest dostępna dla Klientów, którzy nie pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Nasze działania różnią się od zwykłego „profilowania” (np. dostosowywania naszych komunikatów i banerów do Twoich zainteresowań) tym, że ich wynik może znacząco wpłynąć na Twoje wybory jako konsumenta, np. jego wynikiem może być bardzo korzystna oferta ograniczona czasowo dedykowane tylko Tobie na podstawie Twojej historii zakupów i aktywności na naszej stronie, podczas gdy inni nasi Klienci nie będą mieli dostępu do takiej oferty. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i kupuje od Administratora Towary, tym lepsze promocje i niespodzianki mogą być dla niego przygotowane.

IX. Komu możemy przekazać Twoje dane?
Każda lista odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych każdorazowo przez Administratora wynika z zakresu usług, z których korzysta Klient.
Lista odbiorców danych wynika również ze zgód wyrażonych przez Klienta lub z przepisów prawa i jest doprecyzowywana w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
Partnerzy Administratora mogą brać udział w przetwarzaniu w ograniczonym zakresie, w szczególności ci, którzy udzielają pomocy technicznej w sprawnym funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w tym pomocy przy wysyłce wiadomości e-mail, a w przypadku działań marketingowych także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingowych lub usług informatycznych, przewoźnicy lub agenci realizujący Zamówienia, podmioty świadczące w Sklepie Internetowym obsługę płatności elektronicznych lub kart płatniczych, firmy zajmujące się utrzymaniem oprogramowania, wspierające Administratora w działaniach marketingowych kampanie, a także dostawcy usług prawnych i doradczych.
W celu prowadzenia działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują pliki cookies w Sklepie Internetowym. Lista takich podmiotów została szczegółowo przedstawiona w kolejnych punktach niniejszej Polityki.

X. Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?
Na potrzeby korzystania przez Administratora z narzędzi wsparcia bieżącej działalności udostępnianych np. przez Google, Dane Osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Izraela lub innego kraju, w którym podmiot współpracujący otrzymuje narzędzia do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy Administratora.
Właściwą ochronę przekazywanych Danych Osobowych zapewnia Administrator poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania zgodnie z wymogami RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA, niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych w ramach tzw. Tarczy Prywatności (więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod adresem https://www.privacyshield. rząd/).
Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora środków bezpieczeństwa w związku z przekazywaniem Danych Osobowych do państw trzecich kontaktując się z nami.

XI. Jakie masz prawa?
Każdemu Klientowi przysługują w każdym czasie następujące prawa:
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
prawo do przenoszenia Danych Osobowych, które Klient przekazał Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, np. innemu administratorowi;
prawo dostępu do Danych Osobowych (w tym np. uzyskania informacji jakie Dane Osobowe są przetwarzane), w tym uzyskania kopii Danych Osobowych;
prawo żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. gdy Dane Osobowe są niedokładne) lub usunięcia Danych Osobowych (np. gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem);
prawo do cofnięcia zgody udzielonej Administratorowi w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych dotyczących Klienta dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności przetwarzania w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzaniem ponad interesy Klienta).

XII. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą być usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w Sklepie Internetowym), w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a w przypadku plików cookies i podobnych technologii – w zależności od kwestii technicznych – do czasu usunięcia plików za pomocą ustawień przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze oznacza usunięcie Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików, stąd możliwość przeciwstawić się).
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych uzależnione jest od zgody wyrażonej przez Klienta, takie Dane Osobowe mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
W każdej sprawie:
1) Dane Osobowe będą przechowywane również w przypadku, gdy przepisy prawa (np. rachunkowe lub podatkowe) nakazują Administratorowi przetwarzanie tych danych;
2) będziemy przechowywać Dane Osobowe dłużej na wypadek wysuwania przez Klienta wobec Administratora roszczeń, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub dochodzenia lub obrony roszczeń osób trzecich, przez okres przedawnienia tych roszczeń określony przez przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów przetwarzania, Dane Osobowe mogą być przechowywane przez różne okresy czasu.
W każdym przypadku rozstrzygający będzie dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych.

XIII. Czy będziesz otrzymywać informacje handlowe (np. na Twój adres e-mail)?
Administrator ma techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. e-mail).
Informacje handlowe dotyczące prowadzonej przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem działalności handlowej mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody.

2. Polityka plików cookie

I. Kogo dotyczą pliki cookie?
W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub technologia o podobnej funkcjonalności) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep Internetowy, poniższe postanowienia Polityki mają zastosowanie do osób korzystających ze Sklepu Internetowego bez względu na to, czy stają się Klientami Sklepu Internetowego (niezależnie od tego, czy składają Zamówienia, dokonują rezerwacji Towarów, czy posiadają Konto), (dalej również „Odwiedzający”).

II. Jakiej technologii używamy?
Sklep Internetowy wykorzystuje technologię przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub podobnych rozwiązań) w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym statystycznych cele i cele dotyczące dostosowania prezentowanych treści marketingowych Administratora, jego partnerów i reklamodawców do zainteresowań Odwiedzającego. Podczas wizyty w Sklepie internetowym automatycznie mogą być zbierane dane dotyczące aktywności w sieci Osoby Odwiedzającej.
W związku z tym, że Administrator może korzystać z rozwiązań o funkcjonalności zbliżonej do cookies, poniższe zapisy Polityki stosuje się odpowiednio do tych rozwiązań.

III. Co to są „cookies”?
Cookies to krótkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na dysku twardym komputera lub urządzeniu mobilnym). Przechowują informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować w celu dostosowania się do sposobów korzystania ze Sklepu Internetowego przez Odwiedzającego oraz zbierania danych statystycznych dotyczących Sklepu Internetowego (np. jakie strony odwiedzono, jakie elementy zostały pobrane) oraz dane dotyczące nazwy domeny dostawcy usług internetowych lub kraju pochodzenia Odwiedzającego.

IV. Czy pliki cookie gromadzą Twoje dane osobowe?
Jeżeli Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego, w Sklepie Internetowym stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia Odwiedzającego - pliki cookies zbierają informacje różnego rodzaju, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie umożliwiają identyfikacji Osoby Odwiedzającej) . Niektóre informacje, w zależności od treści i sposobu ich wykorzystania, mogą być nadal kojarzone z konkretną osobą – poprzez przypisanie konkretnemu Odwiedzającemu określonego zachowania, np. poprzez powiązanie takiego zachowania z danymi podanymi przy rejestracji Konta w zakładce Sklep Internetowy – w związku z tym mogą być traktowane jako dane osobowe.
W odniesieniu do informacji gromadzonych przez pliki cookies, które można przypisać do konkretnej osoby, zastosowanie mają postanowienia Polityki dotyczącej Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osób, których dane dotyczą. Informacje dotyczące danych gromadzonych przez pliki cookies znajdują się również w klauzuli informacyjnej umieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym.

V. Na jakiej podstawie prawnej używamy plików cookies?
Pozyskiwanie i przechowywanie informacji za pomocą plików cookies możliwe jest za zgodą Odwiedzającego. Zazwyczaj przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na tym urządzeniu, a tym samym zbieranie informacji o Odwiedzających. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies, w tym ich wykorzystywanie przez naszych partnerów, może zostać w każdej chwili zmodyfikowana lub cofnięta (chociaż niektóre części Sklepu mogą w takim przypadku przestać działać poprawnie) w ustawieniach przeglądarki internetowej lub w zarządzanie polityką prywatności na naszej stronie internetowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje dotyczące sposobu wycofania znajdują się w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania pozyskanych w ten sposób danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu jak najwyższej jakości prezentowanych przez Administratora treści i ich dostosowywaniu do preferencji Odwiedzającego oraz marketingu - w tym marketingu bezpośredniego - towarów i usług Administratora lub jego partnerów, przy czym w takim przypadku partnerzy nie będą uczestniczyć w przetwarzaniu danych Klienta. Z kolei w zakresie, w jakim partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do takich informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest dobrowolna zgoda Klienta.

VI. Do czego używamy plików cookie?
Stosowanie plików cookies ma na celu przede wszystkim ułatwienie Odwiedzającej wizyty w Sklepie Internetowym np. poprzez „zapamiętanie” raz podanej informacji, tak aby Odwiedzająca nie musiała jej każdorazowo podawać dostosowywania treści, w tym prezentowanych reklam, do preferencji odwiedzającego. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i dostosowaniu zawartości Sklepu Internetowego, w tym prezentowaniu, tworzeniu, nagradzaniu i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danemu Odwiedzającemu zgodnie z jego zainteresowaniami (dotyczy to wyłącznie przypadku, gdy odwiedzający jest pełnoletni i wyraził na to zgodę).
Zastosowana w Sklepie Internetowym technologia plików cookies pozwala Administratorowi na poznanie preferencji Osoby Odwiedzającej – np. poprzez analizę częstotliwości odwiedzin Sklepu Internetowego. Analiza aktywności w Internecie pomaga w lepszym zrozumieniu zwyczajów i oczekiwań odwiedzających oraz w dostosowaniu do ich potrzeb i zainteresowań. Technologia ta umożliwia prezentowanie Odwiedzającym reklam dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowywanie lepszych ofert specjalnych i niespodzianek dla pełnoletnich Odwiedzających, którzy wyrazili na to zgodę.
W oparciu o pliki cookies Administrator wykorzystuje również technologię pozwalającą na dotarcie z treściami marketingowymi do Odwiedzających, którzy wcześniej odwiedzili Sklep Internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych.

VII. Czy możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików cookie?
Odwiedzający może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. Jeżeli Odwiedzający wyraził zgodę m.in. na prezentowanie, tworzenie, otrzymywanie i wykonywanie dedykowanych reklam, ofert lub promocji dostosowanych do preferencji Odwiedzającego, zgoda taka może być cofnięta w każdym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania wykonane przed wycofaniem zgody.

VIII. Jakiego rodzaju plików cookie używamy i czy są one szkodliwe?
Stosowane przez Sklep Internetowy pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej, ani dla komputera/urządzenia końcowego, z którego korzysta, dlatego zalecamy nie wyłączać ich w swoich przeglądarkach. W Sklepie Internetowym stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które zapisywane są na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają w Urządzenie Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce.

IX. Jak długo będziemy przechowywać informacje gromadzone przez pliki cookie?
W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez okres wskazany w Polityce.
Zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej Klientem będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu przez tę osobę. Administrator może usunąć Dane Osobowe, jeżeli nie były one wykorzystywane w celach marketingowych przez 3 lata, chyba że przepisy prawa nakazują Administratorowi dłuższe przetwarzanie Danych Osobowych.
Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej w przypadku wysuwania przez Odwiedzającego jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń (w tym roszczeń osób trzecich) przez Administratora w określonym terminie przedawnienia roszczeń przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
W każdym przypadku rozstrzygający będzie dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych.

X. Pliki cookie stron trzecich.
Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Odwiedzającego zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się Administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez takie podmioty zapewniają, że Odwiedzającej prezentowane są wyłącznie reklamy, które są zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami Odwiedzającego. W ocenie Administratora wyświetlenie spersonalizowanej reklamy jest dla Odwiedzającego bardziej atrakcyjne niż reklama niezwiązana z potrzebami Odwiedzającego. Bez plików cookies nie byłoby to możliwe, ponieważ to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe Odwiedzającym.

XI. Jak usunąć/zablokować pliki cookie?
Odwiedzający może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ustawieniach prywatności na naszej stronie lub w przeglądarce, a także zablokować lub usunąć pliki cookies ze Sklepu Internetowego (i innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” danej przeglądarki. Usunięcie plików cookies nie oznacza usunięcia przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pomocą plików cookies.
Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować w następujących ustawieniach: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookies. Ścieżki dostępu mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym znajdziesz w instrukcji obsługi/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
Możliwe jest również zablokowanie plików cookies podmiotów trzecich i jednoczesna akceptacja plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja: „blokuj pliki cookies podmiotów trzecich”).

XII. Jakie są konsekwencje usunięcia lub zablokowania plików cookie?
Ograniczenie stosowania plików cookies na danym urządzeniu uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego, np. może uniemożliwić pozostanie zalogowanym.

3. Informacje ogólne

I. Jak możesz się z nami skontaktować?
W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany we wstępie niniejszej Polityki.
Administrator prowadzi korespondencję ze względów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się pytania, a także w zakresie rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnych decyzji dotyczących interwencji administracyjnych na danym Koncie podejmowanych na podstawie zgłoszeń. Adresy i dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w innych celach niż realizacja zgłoszenia.
W przypadku kontaktu z Administratorem w celu wykonania określonych czynności (np. złożenia reklamacji przez formularz), Administrator może ponownie zażądać od osoby przeniesienia danych, w tym danych osobowych, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp. w celu potwierdzenia tożsamości tej osoby i umożliwienia kontaktu zwrotnego w danej sprawie, a także zakończenia danej czynności. Przekazanie takich danych nie jest obowiązkowe, ale może być niezbędne do wykonania czynności lub uzyskania żądanych przez tę osobę informacji.

II. Jak chronimy Twoje dane?
Uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, o różnym stopniu prawdopodobieństwa i wadze zagrożenia, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności Administrator zapewnia ochronę danych przed dostępem osób nieuprawnionych, zabraniem przez osoby nieuprawnione osób, przetwarzania niezgodnego z obowiązującymi przepisami oraz zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych może osłabić skuteczność ochrony, a tym samym zagrażać właściwej ochronie Danych Osobowych.
Administrator zapewnia np. następujące odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
1) Ochrona zbiorów przed nieuprawnionym dostępem;
2) Certyfikaty SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podawane są Dane Osobowe;
3) Szyfrowanie danych w celu autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego;
4) Dostęp do Konta wyłącznie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
5) Linki do innych stron internetowych.
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie określonych działań Administratora.

III. Czy można zmienić tę politykę i jak się o tym dowiecie?
Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:
1) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulacji dotyczących praw konsumentów, mających wpływ na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki osoby, której dane dotyczą;
2) rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych mających wpływ na zakres Polityki.
3) Administrator każdorazowo zamieszcza informację o zmianach w Polityce na stronach Sklepu Internetowego. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie publikowana z nową datą.

IV. Od kiedy obowiązuje ta wersja Polityki?
Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od 09.2022.

Klauzula dotycząca plików cookie

Klauzula cookies: Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnego i skutecznego świadczenia usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookies w naszej polityce prywatności, gdzie również możesz sprawdzić zasady przetwarzania Twoich danych osobowych