Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.slavavarsovia.com, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzi firma pod firmą 5WHY spółka z oo z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/176, NIP 679 317 95 91
 3. Adres i dane kontaktowe Sklepu: strona internetowa: www.slavavarsovia.com; numer telefonu: +48 888242242
 4. Każda osoba powinna zapoznać się z Regulaminem Sklepu przed przystąpieniem do korzystania z jego usług.
 5. Klient musi posiadać aktywne i działające konto e-mail, aby dokonywać zakupów w Sklepie.

§ 2. Rodzaj i zakres działalności

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż asortymentu toreb i akcesoriów online.
 2. Przedmioty oferowane do sprzedaży są nowe i wyprodukowane w Polsce.

§ 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE, jest 5WHY sp. z o.o. ogród zoologiczny
 2. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zbieranych i przetwarzanych w Sklepie z wykorzystaniem usług świadczonych przez Administratora w ramach działalności Sklepu znajdują się w polityce prywatności.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Urządzenie końcowe Klienta powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne dla prawidłowego i nieprzerwanego korzystania ze Sklepu:
  1. aktywny zasięg Internetu o prędkości co najmniej 1 Mb/s,
  2. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 43, FireFox 38, Opera 29, Safari 8, iOS Safari 8.3, Android Browser 4.4, Chrome for Android 42
  3. włączona obsługa cookies i JavaScript
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia ww. sprzętu i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. (1) i (2) podlega odrębnej umowie pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana pod kątem poziomej rozdzielczości wyświetlania 1280 pikseli.

§ 5. Polityka zakupowa

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny produktów, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep przed potwierdzeniem zakupu przekaże Klientowi następujące informacje:
  1. szczegółowy opis produktu i jego właściwości;
  2. łączne ceny zamówionych produktów wraz z podatkami i opłatami za transport, dostawę lub usługę wysyłkową oraz zsumowaną łączną cenę zamówienia z wybraną metodą wysyłki.
  3. informacje o sposobie i terminie płatności,
  4. informacje o sposobie i terminie świadczenia usługi przez przedsiębiorcę.
 3. Zamówienia należy składać za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie sklepu pod linkiem / dostępnego po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” znajdującego się pod/obok opisu produktu lub w podsumowaniu koszyka ; Klient podaje w formularzu następujące dane:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
  4. NIP;
  5. adres dostawy.
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w Regulaminie Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w formie elektronicznej na ostatnim etapie wypełniania formularza internetowego poprzedzającym wyrażenie woli wejścia do umowy poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po zapoznaniu się z informacjami zebranymi dla konkretnego złożonego przez Klienta zamówienia, Klient wyraża wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu wyrażone są w EUR i PLN lub innej wskazanej walucie i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia zawiera koszt przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta metodą wysyłki.
 6. Sklep zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.
 7. Zamówienia uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia Klienta.
 8. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
 9. Sklep może wstrzymać się z przyjęciem zamówienia w przypadku wątpliwości co do aktualności i rzetelności informacji podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta w celu wyjaśnienia wątpliwości co do przedmiotu.
 10. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem. Klient ma prawo zadecydować, czy zamówienie ma być zrealizowane w części, czy w całości anulowane.
 11. Klient i Sklep są związani ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 12. Sklep akceptuje następujące formy płatności: system płatności elektronicznych, przelew tradycyjny, PayPal.
 13. Termin płatności wynosi 3 dni od otrzymania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 14. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania płatności przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 15. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania płatności przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 16. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD. Koszty wysyłki określone są w zakładce Wysyłka. Koszt wysyłki międzynarodowej ustalany jest indywidualnie z Klientem w zależności od miejsca docelowego dostawy.
 17. W przypadku zamówienia kilku sztuk towar należy zapakować w jedno opakowanie zbiorcze.
 18. W przypadku wysyłki towaru przez Sklep do Klienta będącego konsumentem, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia rzeczy (towarów) przechodzi na Klienta z chwilą ich wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy uważa się moment jej wydania przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.
 19. W przesyłce zawierającej produkt Sklep udostępnia formularz wypowiedzenia (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz odstąpienia od umowy. Formularze stanowią załączniki nr. 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 20. Wraz z Produktem przesyłany jest drogą elektroniczną dokument księgowy potwierdzający zakup. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy,
  2. adres zamieszkania,
  3. NIP (dla firm);
  4. numer zamówienia,
  5. adres kontaktowy.
 21. Każdy Klient dokonujący rejestracji konta i/lub dokonujący zakupu wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, powiadomień i zmian Regulaminu.
 22. Inne informacje związane z działalnością Serwisu, a także informacje zawierające informacje marketingowe o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz informacje promujące produkty partnerów Administratora przesyłane są wyłącznie Klientom, którzy wyrazili swoje wyrazić na to zgodę.

§ 6. Reklamacje

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z uprawnień do składania reklamacji przyznanych na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. Sklep odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady, jeżeli sprzedana rzecz (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. Sprzedaną rzecz (towar) uważa się za niezgodną z umową, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta np. poprzez przedstawienie próbki lub wzoru;
  3. nie nadaje się do użytku, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej wykorzystania;
  4. rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionego towaru można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@slavavarsovia.com
 4. Zgłaszając reklamację prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane identyfikujące transakcję (login, numer zamówienia, data zamówienia), zamawiany przedmiot i powód reklamacji, dane kontaktowe.
 5. Określając sposób spełnienia obowiązku rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w związku z wystąpieniem wady fizycznej lub prawnej rzeczy, Klient będący konsumentem ma prawo złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na nową wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była wcześniej wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że wybrany przez Klienta sposób jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem sugerowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość nowej rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodność dla Klienta spowodowaną wyborem alternatywnej metody.
 7. Obniżenie ceny powinno pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej stosunek wartości rzeczy wadliwej do rzeczy wolnej od wad.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 9. Reklamacja złożona przez Klienta zostanie rozpatrzona w terminie czternastu dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie będzie uważany za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 10. O wyniku złożonej reklamacji Klient zostanie powiadomiony w ten sam sposób, w jaki została wysłana reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie dodatkowo przesłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres.
 11. W przypadku uznania reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą wadą w rozsądnym terminie. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy z powyższych przyczyn nie będzie możliwa, Sklep zgodnie z alternatywnym żądaniem Klienta obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu powiększoną o koszt przesyłki.

§ 7. Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy na piśmie bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy. Do spełnienia wymogu czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 2. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje z mocy prawa m.in. w następujących przypadkach:
  1. w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, a konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że ​​prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje po spełnieniu świadczenia ;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy, które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. jeżeli dostarczane towary są wykonane według specyfikacji konsumenta lub są wyraźnie spersonalizowane;
  4. w której przedmiotem dostawy jest towar w zapieczętowanym opakowaniu, którego po rozpakowaniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze swej natury, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Prawidłowy adres znajduje się w zakładce „Zwrot i wymiana” lub doręczenia osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie , nie później niż czternaście dni od dnia odstąpienia od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób gwarantujący, że towar nie ulegnie uszkodzeniu w transporcie.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności zostaną zwrócone, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu wysyłki, jeżeli wybrany sposób nie był najtańszą oferowaną standardową dostawą przez Sklep), niezwłocznie, a nie później niż czternaście dni od dnia poinformowania Sklepu o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 6. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy przez Klienta, Klientowi przysługuje zwrot części kosztów przesyłki mających związek przyczynowy z przedmiotami objętymi odstąpieniem od umowy.
 7. Sklep dokonuje zwrotu kosztów przy użyciu takiego samego sposobu, jakim Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do momentu otrzymania dowodu wysyłki towaru w związku z odstąpieniem, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostawy rzeczy (towaru), który nie jest najtańszym standardowym sposobem oferowanym przez przedsiębiorcę (dotyczy to oryginalnej przesyłki do Klienta), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowej kwoty koszty ponoszone przez Klienta.

§ 8. Postanowienia końcowe i możliwość skorzystania z pozasądowego Mechanizmu reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Informacje o możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz sposobach uzyskania do nich dostępu znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – zapewnia możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży;
  2. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie polubownego postępowania mediacyjnego przed zakończeniem sporu między Klientem a Sklepem;
  3. powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

§ 9. Inne postanowienia

 1. Administrator zastrzega, że ​​wszystkie materiały dostępne w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Klient ma prawo korzystać z nich wyłącznie w dozwolonym zakresie osobistego użytku. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie w Internecie oraz wszelkie inne formy korzystania z materiałów lub informacji zamieszczonych w Sklepie poza zakresem dozwolonym przez prawo.
 2. Klient nie może kopiować, powielać ani w inny sposób wykorzystywać praw własności intelektualnej, w całości lub w części, do jakichkolwiek treści, o których mowa w podpunkcie (1) powyżej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, że obowiązuje wersja Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia, jeżeli zamówienie zostało złożone przed zmianą Regulaminu.